Trở lại

Cơ bản về đá quý

Category
admin 17 Tháng Mười Một 2014

Emerald-Ngọc lục bảo

Emerald /ˈɛm(ə)r(ə)ld/ – Ngọc lục bảo Trở lại danh mục các loại đá Emerald –…

Đọc thêm
admin 17 Tháng Mười Một 2014

Beryl-Đá Berin

Beryl /ˈbɛrɪl/ – Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá…

Đọc thêm
admin 16 Tháng Mười Một 2014

Azurite

Azurite /ˈaʒʊrʌɪt/ – Azurit Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại…

Đọc thêm
admin 16 Tháng Mười Một 2014

Andesine-Labradorite

Andesine-Labradorite /ˈandɪzʌɪn -ˌlabrəˈdɔːrʌɪt/ Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá…

Đọc thêm
admin 15 Tháng Mười Một 2014

Ammolite - Amonit

Ammolite /ˈamməlʌɪt/ – Đá vỏ ốc (vỏ ốc hóa thạch) Lịch sử và giới thiệu…

Đọc thêm
admin 15 Tháng Mười Một 2014

Ametrine

Ametrine /eɪˈmɛntrin/ – Thạch anh tím vàng Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh…

Đọc thêm
admin 15 Tháng Mười Một 2014

Amethyst

Amethyst /ˈaməθɪst/ – Thạch anh tím Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục…

Đọc thêm
admin 14 Tháng Mười Một 2014

Almandine Garnet - Ngọc hồng lựu Anmađin

Almandine Garnet /ˈalməndiːn – ˈɡɑːnɪt/ – Ngọc hồng lựu Anmanđin   Lịch sử và giới thiệu…

Đọc thêm